KIREI

Fredrik Ljungren och Jakob Schlyter arbetar främst med följande huvud­områden inom informations­säkerhet:
  • Ledningssystem för Informationssäkerhet
  • Säkerhetsanalys, kravställning och systemarkitektur
  • Säkerhet i kommunikations-
    infrastruktur
  • Standardisering och utveckling
Kunderna återfinns ofta hos myndigheter som t ex Internetstiftelsen, Försvarsmakten och E-legitimationsnämnden.

KITS

Kits fokuserar på applikations- och integrationssäkerhet och vill gärna att säkerheten ska hanteras från förstudie till slutlig applikation.
Kits jobbar aktivt med att utbilda och leda kunderna i att säkra sina tillämpningar. I detta arbete innefattas hotmodellering, riskanalyser, sårbarhetsanalyser och framtagande av en arkitektur som möter marknadens krav på säkerhet.
Kits är ett utvecklingsbolag med bas i Open Source miljö. Bolaget har 35 experter med kontor i centrala Göteborg.

ASSURED

Konsulterna hos Assured täcker in alla områden inom säkerhetsteknik och erbjuder även rådgivning inom IT-säkerhet. Några av verksamhetsområdena är fordonsteknik, embedded IT, kryptering, infrastruktur och webapplikationer.
Vanliga tjänster är penetrationstester, kodgranskning, forensikuppdrag, framtagning av säkerhetsarkitektur och granskning av infrastruktur från ett säkerhetsperspektiv. Idag finns det 12 mycket kunniga konsulter på kontoret i Göteborg. Fokus ligger på tekniknära säkerhet och bolaget driver en egen pod om säkerhet.

XPD

XPD AB är ett oberoende konsult- och researchföretag, med fokus på säkerhet och perimeternätverkslösningar.
Några av tjänsterna är brandväggs- och nätverkslösningar, loggning för spårbarhet samt revision och granskning.
 Som ett av de företag i Norden som gör post mortem-analys, kan XPD undersöka intrångsförsök för att kunna isolera de bakomliggande orsakerna till säkerhetsincidenten.
XPD genomför revision och granskning. Med en white box-approach undersöks utformningen av säkerhetslösningar och implementationer för att hitta potentiella svagheter samt förbättringsområden.

 COLIGO

Coligo hjälper till att få kontroll av tillgång till information och applikationer som ofta kan vara både interna och externa molntjänster. Identiteter och information säkras i dagens moderna plattformar.
Coligo är experter och har utfört många lyckade implementationer med Microsoft säkerhetsfunktioner.
Idag består Coligo av 12 konsulter med kontor i Stockholms City.

ROMAB

Säkerhetsexperten Robert Malmgren leder ROMAB och tillsammans med sina kolleger arbetar de med strategier och arkitekturer inom säkerhet. Uppdragen återfinns inom
– datorsäkerhets- och nätverksäkerhetsdesign
– säkerhetsanalyser, tekniska revisioner och tester med fokus på säkerhet
– riskanalyser, attackträdsanalys och hotinventeringar
– säker mjukvaruutveckling och design
– system- och kodgranskning
– incidenthantering, interna utredningar och forensisk analys
– stöd, kravställare, granskare, testning i samband med upphandling eller utvärdering
– mentorskap och kompetensutveckling

KPMG Cyber Services

KPMG cybersäkerhet kännetecknas av ett helhetsgrepp inom skyddet av en verksamhets mest kritiska affärs tillgångar. Enheten har en tydlig inriktning emot IT- och informationssäkerhet med såväl enstaka experter till skräddarsydda team i en hel kundleverans. Några av tjänsterna inom det tekniska säkerhetsområdet är penetrationstester, säkerhetsgranskningar, forensiska utredningar och stöd till utformning av robusta säkerhetsarkitekturer. Vidare har enheten stor erfarenhet av förstudier och mognadsanalyser, strategiutformning samt implementationsuppdrag av ramverk och standarder ex: ISO2700x, NIS-direktiv och säkerhetsskyddsregelverk inom myndigheter, kommuner och mot publika bolag. Enheten har produktifierade tjänster som incidenthantering, kontrollbesiktning och RED-team övningar som prövar kundens förmåga att detektera och omhänderta ett verklighetstroget intrång. Enheten har 20 anställda med närvaro i Stockholm, Göteborg och Malmö med en global täckning.